MBA logo

ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာရွာေဖြျခင္း

ကေနဒါလူမ်ဳိးသည္ မကၠဆီကိုလူမ်ဳိး ထက္ တစ္ဦးခ်င္းအသက္ရွည္မႈတြင္ (၅) ဆႏွင့္ ဝင္ေငြရရွိမႈတြင္ (၃) ဆ ပိုမုိလ်က္ ရွိေၾကာင္း စစ္တမ္းမွ သိရွိရပါသည္။ Juan သည္ မကၠဆီကိုလူမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး ကေနဒါႏုိင္ငံ ၌ အလုပ္လုပ္ကုိင္လ်က္ ေနထုိင္မႈအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ဝင္ေငြရရွိသကဲ့သို႔ အပို အလွ်ံမ်ား စုေဆာင္းႏုိင္သည့္အတြက္ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့သည့္အျပင္ ကေနဒါႏုိင္ငံသားမ်ားကိုပင္ အလုပ္အကုိင္ မ်ား ခန္႔အပ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
အိႏိၵယႏုိင္ငံသူ Bhagyawati သည္ ဆင္းရဲသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု၌ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၆ လခန္႔ အလုပ္လုပ္ရသည္။ သူမအေနျဖင့္ မိသားစုႏွင့္ေဝးကြာေနသည့္အတြက္ သူမ၏ကေလးမ်ားက ေက်ာင္းတက္ရသည့္အခြင့္အေရး ဆံုး႐ံႈးရသည့္အျပင္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ဘာသာစကားကြာျခားမႈမွာလည္း အခက္အခဲတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ရရွိေသာဝင္ေငြမွာလည္း မိသားစု စားေသာက္ရန္မဖူလံု၍ က်န္းမာေရးအတြက္လည္း အသံုးမျပဳႏုိင္သည့္အျပင္ ဇာတိေျမမွခြဲခြာၿပီး ႏုိင္ငံရပ္ျခားသို႔ သြား ေရာက္ရွာေဖြစားေသာက္ရသည့္အတြက္ မဲဆႏၵေပးပုိင္ခြင့္မ်ားပါ ဆံုး႐ံႈးရပါသည္။ သူမကဲ့သို႔ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏အျခားေဒသမ်ားမွ လာေရာက္လုပ္ကုိင္ၾကေသာ အလုပ္သမားမ်ားစြာရွိသည့္အတြက္ သူမအေနျဖင့္ သူမ၏ ဘဝတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ အခြင့္အလမ္း အလြန္နည္းပါးပါသည္။


အထက္ေဖာ္ျပပါ ဥပမာ (၂) ခုကို ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ လူသားအရင္း အျမစ္ေျပာင္းေရႊ႕မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ တစ္ကမၻာလံုး၌ တူညီေသာရလဒ္မ်ား ရရွိ မည္မဟုတ္ပါ။ တစ္ႏုိင္ငံအတြင္းျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသို႔ သြားေရာက္ရွာေဖြလုပ္ကုိင္ ရသည္ျဖစ္ေစ၊ လူသားအရင္းအျမစ္ေျပာင္းေရႊ႕မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈသည္ အေရးႀကီး ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္လ်က္ရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားရွိ ဆင္းရဲသူ အမ်ားစုသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ မိသားစုဝင္ေငြရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဝင္ေငြ တိုးတက္ရရွိလာသည္ႏွင့္အမွ် က်န္းမာေရး ႏွင့္ ပညာသင္ၾကားေရးက႑တို႔အေပၚ မ်ားစြာအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။
သို႔ရာတြင္ မည္သည့္ႏုိင္ငံသို႔ သြား ေရာက္မည္ကို စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရန္ ခက္ခဲ ေနမည္ျဖစ္ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ အေျခခ်ခဲ့ေသာ္လည္း မေမွ်ာ္လင့္ေသာ၊ မေသခ်ာေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာျဖင့္ ရင္ဆုိင္ရတတ္ေပသည္။ မိမိတို႔တြင္ ရွိသင့္ ရွိထိုက္ေသာ တတ္ကြၽမ္းသည့္နည္းပညာမ်ား ပုိင္ဆုိင္ခဲ့ပါလွ်င္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အခြင့္ အလမ္းမ်ားကို ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ ျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ႀကိဳးစား အားထုတ္ရျခင္းအတြက္ မိမိႏုိင္ငံတြင္ က်န္ရစ္ေသာသူမ်ားထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေသာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားရရွိ၍ မိသားစုမ်ားလည္း ေနထုိင္မႈဘဝမ်ား ႐ုတ္တရက္ ေျပာင္းလဲလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားအား ျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေနေပမည္။ မိသားစုႏွင့္ခြဲခြာရျခင္းအတြက္ အထီးက်န္ျခင္း၊ ေရာက္ရွိေသာႏုိင္ငံမွ ႏုိင္ငံသားမ်ားက ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုမႈမရွိျခင္း၊ အလုပ္လက္မဲ့ဘဝသုိ႔ေရာက္ရွိရန္ ေၾကာက္ရြံ႕ ၍အလုပ္ႀကိဳးစားလုပ္ကုိင္ရျခင္း၊ က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားနည္းတူ အခြင့္ အေရးမ်ား ဆံုး႐ံႈးႏုိင္ေျခရွိျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။
လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံအစိုးရမ်ားက ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ေလွ်ာ့ခ် ျခင္း၊ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမို ရရွိေအာင္ ဖန္တီးျခင္းတို႔သည္ ေကာင္းမြန္ ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္မူ က်င့္သံုးရန္မ်ားစြာအခက္အခဲမ်ားရွိသည့္အတြက္ ျပည္တြင္းရွိႏုိင္ငံ သားမ်ားႏွင့္ ျပည္ပမွဝင္ေရာက္လာသူမ်ား အတြက္ တူညီေသာအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။
လူသားအရင္းအျမစ္ ေျပာင္းေရႊ႕မႈသည္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ျဖစ္ေပၚ ရသနည္း။ မည္သို႔မည္ပံု ေျပာင္းေရႊ႕ၾက သနည္း။ ဒီေမးခြန္းေတြအေျဖက ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံမ်ားမွ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ မိမိႏုိင္ငံအတြင္း ၌လည္း စီးပြားေရးေကာင္းမြန္ဖြံ႕ၿဖိဳးရာေနရာ မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ လူ သန္းေပါင္း (၇၄ဝ) သည္ ျပည္တြင္း ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ားျဖစ္ၿပီး ဤေျပာင္းေရႊ႕မႈသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေျပာင္းေရႊ႕မႈထက္ (၄) ဆ ပိုမိုမ်ားျပားသည္။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ေျပာင္း ေရႊ႕မႈသည္ လူသန္းေပါင္း (၂ဝ) ထက္ ေလ်ာ့နည္းပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးဆဲႏုိင္ငံမ်ားသည္ အျခားဖြံ႕ၿဖဳိးဆဲႏုိင္ငံ မ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕မႈ မွာ လူဦးေရသန္း (၂ဝဝ) ခန္႔ရွိပါသည္။ ေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အမ်ား အားျဖင့္ -
(က) ဝင္ေငြပိုမိုရရွိျခင္း
(ခ) ပညာဆည္းပူးခြင့္ရရွိျခင္း
(ဂ) က်န္းမာေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာျခင္း ႏွင့္
(ဃ) မိသားစုမ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ပိုမိုတိုးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ စစ္တမ္းမ်ားအရ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ၾကသူ မ်ားသည္ ေျပာင္းေရႊ႕ရာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အခက္ အခဲမ်ား ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားရင္း ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ဘဝကိုခံစားရပါသည္။ ေျပာင္းေရႊ႕ရာႏုိင္ငံ မ်ားရွိ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္မွ်တစြာ ေနထုိင္ၾကျခင္း၊ ဘာသာေရးလုပ္ငန္းမ်ား တြင္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားရွိ သည့္အတြက္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္မႈသည္ ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးတြင္ တူညီေသာ အက်ဳိး ခံစားမႈရရွိၾကမည္မဟုတ္ေပ။
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)
/ေနလင္း/