MBA logo

ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ား မဆံုးရႈံးေစခ်င္ကြၽန္ေတာ့္အသက္က ဆယ္စုႏွစ္ ငါးခုနီးပါးေရာက္လာျပီျဖစ္သည္။ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရသည့္ ဘဝ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္လည္း ဘဝမ်ိဳးစံုကိုၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရဖူးပါသည္။အဆံုးဆံုးဆိုတာေတြကိုလည္း ရင္ဆိုင္ခဲ့ ဘူးသလို အေကာင္းဆံုးဆိုတာေတြကိုလည္း ခံစားခဲ့ရဖူးပါသည္။ ဤအေတြ႕အၾကံဳမ်ားသည္ ေငြေပး ဝယ္ယူ၍ မရႏိုင္ခဲ့သည့္ အဖိုးအနဂ ထိုက္တန္သည့္ဘဝ သင္ခန္းစာမ်ားဟုုပင္ ဆိုႏိုင္ပါသည္။ အရပ္စကားေျပာရလွ်င္ ရွင္ၾကီးဝမ္းလည္း ဝင္ခဲ့ဖူးသည္၊ ရွင္ငယ္ဝမ္းလည္းဝင္ခဲ့ဖူးသည္ ဟုဆိုရပါမည္။ ငယ္စဥ္အခါ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္မွ ယေန႕ထက္ထိတိုင္ မိမိေျခေထာက္ေပၚ ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားခဲ့ရသည္။ အလုပ္မ်ိဳးစံု လုပ္ခဲ့ရသည္။ တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားစြာ၏ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္အျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳခဲ့ဖူးသလို

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ လက္ေအာက္တြင္လည္း ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္အျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ‘ဒါတင္မကပါ အစိုးရဝန္ထမ္းတစ္ဦးအေနျဖင့္လည္း ဝန္ႀကီးဌာန ၄ ခုတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ထုိသို႕ အမ်ိဳးမ်ိဳးအေထြေထြ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသလို ကုိယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေစ်းသည္မွ စကာ ကန္ထရိုက္အထိ လုပ္ခဲ့ဘူးသျဖင့္ ေလာကႀကီးအေၾကာင္း ၊ လူေတြအေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ အေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားလူတန္းစားေတြအေၾကာင္း စသည္စသည္ျဖင့္ ေတာ္ေတာ္ေလး ေနာေက်ခဲ့ သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ဘဝသင္ခန္းစာမ်ားသည္ ဆိုးတစ္ခါ ေကာင္းတစ္လွည့္ ျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ ဆိုးရြားသည့္အေျခအေနကိုလည္း ရဲရဲရင့္ရင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသလို သာလြန္ေကာင္းျမတ္သည့္ ဘဝအေထြေထြကိုလည္း ခံစားခဲ့ရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည့္ ဘဝအေျခအေနမွာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ ဘဝအေျခအေနပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဝန္ထမ္းဆိုတာဘာလဲ
'To build a successful small business, everyone needs to pull in the same direction''
ေသးငယ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေလး တစ္ခုပင္ျဖစ္ေစကာမူ ေအာင္ျမင္တိုးတက္ရန္အတြက္ ရွိသည့္ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးက တက္ညီလက္ညီျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုတည္းကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ၾကိဳးစားေလွ်ာက္လွမ္းဖို႕လုိအပ္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဟန္ခ်က္ညီညီ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေမာင္းႏွင္အားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေမာင္းႏွင္အားကို ဟန္ခ်က္ညီညီ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေစရန္ ပါဝါေခၚ အင္အားမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရပါမည္။ တကယ္ေတာ့ ဝန္ထမ္းဟူသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုလံုး၏ ေအာင္ျမင္မႈအသီးအပြင့္မ်ားကို ဖန္တီးေပးသည့္ ပင္စည္ ေရေသာက္ျမစ္ႏွင့္ အကိုင္းအလက္မ်ားဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ စြမ္းရည္မရွိသူဝန္ထမ္းမ်ားသာရွိပါက အႏွီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ ေအာင္ျမင္ဖို႕လမ္းစျမင္ဘဲ အမွားမ်ား ဆံုးရံႈးမႈမ်ားကိုသာ ရင္ဆိုင္ရမည္မွာ ဓမၼတာပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္တက္ၾကြၿပီး အရည္အခ်င္းရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္ေစသည့္ ေဖာက္သည္မ်ားကိုသာ ဖန္တီးရွာေဖြတတ္ၾကပါသည္။ The Week Business စာေစာင္တြင္ ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးသားထားပါသည္။
It's a business no-brainer, yet so many get it wrong. The sure-fire way to get happy customers is to have happy staff. Conversely, the fastest way to lose them is to have dispirited employees who deliver poor service. Just one bad interaction with a demotivated team member is enough for a client never to return, and worse, tell everyone about the experience. Word-of-mouth advertising can be one of the most valuable assets a business has, but if it turns negative it can be a nail in the coffin for a start-up.For this reason it is essential for a growing business to keep staff enthusiastic, motivated and genuinely evangelical about the company.
စိတ္ဓာတ္က်ေနေသာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျပည့္ျပည့္ဝဝ ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ စိတ္မပါေသာ၊ညံ့ဖ်င္းေသာ ဝန္ေဆာင္မွဳေၾကာင့္ မိမိ၏ ေဖာက္သည္တစ္ဦးဆံုးရံႈးသြားႏိုင္သကဲ့သို႕ ယင္းေဖာက္သည္၏ျပန္မလာဇာတ္လမ္းသည္ အျခားေဖာက္သည္မ်ားကိုပါ ကူးစက္ေစၿပီး ေဖါက္သည္ျပန္မလာဇာတ္လမ္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းၾကီးတစ္ခုလံုးကို ထိခိုက္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဝန္ထမ္းေကာင္းေတြ ဘယ္လုိေမြးထုတ္ၾကမလဲ
----------------------------------------------------
ကြၽန္ေတာ္ငယ္စဥ္က ဂဝံေျမႀကီးကန္ထရိုက္တစ္ဦးလုပ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ဂဝံေျမမ်ားကိုဝယ္ယူၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားေရွ႕တြင္ မားမားရပ္လ်က္ မိမိ၏ လက္မ်ားေပါက္သည္အထိ ဂဝံတံုးမ်ားကို ကိုယ္တိုင္တူးျပပါသည္။ ကိုယ္တိုင္သယ္ပိုးပါသည္။ ထိုအခါဝန္ထမ္းမ်ားကလည္း တက္ၾကြစြာ လုပ္ေဆာင္လာသည္။ အင္တိုက္ အားတုိက္လုပ္ေဆာင္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို လုပ္အားခႏွင့္အစားအေသာက္ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္ဆည္းေပးလုိက္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားက အလုပ္ၾကမ္းသမားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ သူတို႕၏ မိသားစုမ်ားစားဝတ္ေန ေရးေျပလည္လာၾကသည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေပ်ာ္လာၾကပါသည္။ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား စိတ္ဓါတ္မရွိေတာ့ဘဲ မိသားစုပံုစံျဖစ္လာၾကပါသည္။ ေနာက္ဆံုး ကြၽန္ေတာ့္ အတြက္ဆိုလွ်င္ အသက္ပင္ေပး၍ ကာကြယ္မည္ဟု ဆိုလာၾကပါသည္။ ဒါသည္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား စိတ္ဓါတ္ မခဲြျခားျခင္းေၾကာင့္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။
ဒါဆိုလွ်င္ ဝန္ထမ္းေကာင္းေတြကို ဘယ္လုိေမြးထုတ္ၾကမလဲဆိုသည့္ ေမးခြန္းက ေမးစရာျဖစ္လာပါသည္။ ဝန္ထမ္းေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႕ရာ အဓိကက်သူမွာ ထိုဝန္ထမ္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္သည္ ေရေလာင္းေပးသည့္ ဥယ်ာဥ္မွဴးသာျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းကိုယ္တိုင္က ႀကိဳးစားမွဳ ၊ ရိုးသားမႈ၊ ႏိုးၾကားတက္ၾကြရွိဖို႕လုိအပ္ပါသည္။ ထိုသုိ႕ ရိုးသား၊ ႀကိဳးစား၊ ႏိုးၾကားတက္ၾကြေသာ ဝန္ထမ္းကို ေရေလာင္းေပါင္းသင္မႈမျပဳျခင္း၊ တစ္စံုတစ္ရာ ေျမေထာင္ေျမႇာက္ပံ့ပိုးေပးမႈ မရွိျခင္း၊ အေရးတယူဆက္ဆံမႈမျပဳျခင္း၊ ခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္စားမႈမျပဳျခင္းသည္ ထိုဝန္ထမ္း၏ သိစိတ္၊ မသိစိတ္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို ညစ္ေထးပ်က္စီးေစပါသည္။ ဝန္ထမ္းအခ်င္းခ်င္းေသြးကြဲေစေသာ အဓိကအခ်က္သည္ ပိုင္ရွင္(သို႕မဟုတ္)သူေဌးျဖစ္သူက နီးစပ္ရာဝန္ထမ္းမ်ားကို ခ်ီးျမႇင့္ၿပီး က်န္ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဥေပကၡာျပဳထားျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအတြင္း ဝန္ထမ္းမ်ားစည္းလံုးမႈရွိေစရန္၊ ႀကိဳးစားမႈရွိေစရန္ သာတူညီမွ်ေသာ ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ားကို ထာဝရ လက္တြဲႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဝန္ထမ္းေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႕ဘာေတြလိုအပ္သနည္း
--------------------------------------------------------------- ဝန္ထမ္းေကာင္းတစ္ေယာက္ ေအာင္ျမင္ေသာ၊တိုးတက္ေသာဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ျဖစ္လာရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။
(၁) ကြၽမ္းက်င္မႈရွိေအာင္လုပ္ပါ၊ မိမိအလုပ္ကိုေလ့လာပါ၊ အေကာင္းဆံုးႀကိဳးစားပါ။ (Behave Professionally, Learn to do your Job and do it well )
မိမိတာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ရမည့္အပိုင္းကို အထူးတလည္တတ္ကြၽမ္းနားလည္ဖုိ႕လြန္စြာ အေရးၾကီးပါသည္။ တတ္ေယာင္ကားလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႕ၾကာမႈျဖစ္ေစသည္သာမက မွားယြင္းဆံုးရွံုးမွဳမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ မတတ္ေသးပါက တတ္ေအာင္သင္ၾကားၿပီးမွ တာဝန္ယူျခင္းသည္ အျမန္ဆံုးႏွင့္မွန္ကန္စြာရည္မွန္းခ်က္ကို ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အေကာင္းဆံုးေသာ အလုပ္ကိုလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ကြၽမ္းက်င္မႈသည္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ တတ္ၿပီးပါကလည္း ပိုမိုၿပီး သိေအာင္ႀကိဳးစားရန္လိုအပ္ပါသည္။ မည္သည့္ပညာမွ ဆံုးခန္းတိုင္သည္ဟူ၍ မရွိေသးေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

(၂) မိမိ၏အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိလုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာေပါင္းသင္းႏိုင္သည့္စိတ္ဓါတ္ ေမြးျမဴပါ။ (Cultivate good relationships with the people in your organization.)
အဖြဲ႕အစည္း(သို႕) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေကာင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မႈ အလြန္နည္းပါးပါသည္။ ေအာင္ျမင္မွဳေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္သာ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ထို႔သို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးျဖင့္ တာဝန္ခြဲေဝလုပ္ကိုင္ျခင္းေၾကာင့္သာ ေအာင္ျမင္မႈ၏ အသီးအပြင့္ကို ခံစားႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းေကာင္းတစ္ဦးသည္ ဆက္ဆံေရးအပိုင္းတြင္လည္း အထူးဂရုျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။ မိမိ၏လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ားအားလံုးႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာေပါင္းသင္းဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေပ်ာ္ရႊင္မႈသာမက ေအာင္ျမင္မႈကိုပါ ဆြတ္ခူးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(၃)ပညာရပ္အသစ္မ်ားသင္ၾကားရန္အခြင့္အေရးရပါက မတူကြဲျပားေသာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေလ့လာသင္ယူပါ။ (When you get the opportunity to learn a new skill, receive training for a different activity.)
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မိမိကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနရေသာ္လည္း မိမိ၏လုပ္ငန္းႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ အျခားပညာရပ္ဆိုင္ရာမ်ားကို သင္ၾကားရန္အခြင့္အေရးရလာပါက မိမိႏွင့္မဆိုင္ဟု သေဘာမထားဘဲ လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္ျခင္းမရွိပါက အဆိုပါပညာရပ္ကို ေလ့လာသင္ၾကားထားသင့္ပါသည္။ ယင္းသို႔ေလ့လာသင္ၾကားတတ္ေျမာက္ထားေသာ ပညာရပ္အသစ္သည္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ မိမိအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာအခြင့္အလမ္းတစ္ခုကို ျဖစ္လာေစႏိုင္ပါသည္။

(၄) ျပစ္ခ်က္မရွိေသာလုပ္ငန္းခြင္မွတ္တမ္းရရွိေအာင္ထိန္းသိမ္းလုပ္ေဆာင္ပါ။ (Maintain a clean track record.)
ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏အရည္အခ်င္းႏွင့္ အရည္အေသြးကို ဝန္ထမ္းေရးရာဖိုင္မ်ားျဖင့္ မွတ္တမ္း တင္ၾကပါသည္။ ထိုမွတ္တမ္းမ်ားကိုၾကည့္ၿပီး အထက္အဆင့္သို႕တာဝန္ေပးမႈကို စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ၾကသျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေသာဝန္ထမ္းေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ရန္မွာ ဝန္ထမ္းေရးရာဖိုင္တြင္ မင္နီမရွိေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို မွန္ကန္စြာလိုက္နာျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မိမိလုပ္ကိုင္ေသာ လုပ္ငန္းအေပၚ ေစတနာထားၿပီး ဂရုတစိုက္လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ဝန္ထမ္းေရးရာဖိုင္တြင္ အပစ္အနာအဆာကင္းၿပီး မင္နီကင္းေဝးမည္ျဖစ္ပါသည္။

(၅)ပေဟဠိမ်ားကို အေျဖထုတ္ႏိုင္သူျဖစ္ပါေစ။ (Be part of the solutions.)
မည္သည့္လုပ္ငန္းမဆို ျပႆနာ အနည္းႏွင့္အမ်ားႀကံဳေတြ႕ၾကရပါသည္။ ပေဟဠိပုစာၦမ်ား ကို ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ား မန္ေနဂ်ာမ်ားက ေျဖရွင္းေပးၾကရပါသည္။တခါတရံတြင္ ေဖါက္သည္ေစာဒတက္ျခင္းမ်ားကို ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုရသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ပညာသားပါေသာ၊ေဖါက္သည္ကို မဆံုးရွံဳးေစေသာ ေျဖရွင္းမွဳမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းေကာင္းတို႕၏ အရည္အခ်င္းမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေဖာက္သည္၏ေက်နပ္မႈကို ရရွိေစေသာေျဖရွင္းတတ္သူဝန္ထမ္းကို ပိုင္ရွင္မ်ား၊ အႀကီးအကဲမ်ားက တန္ဖုိးထား ခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္စားေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းေကာင္းသည္ ျပႆနာမည္မွ်ႀကီးထြားေစကာမူ တည္ျငိမ္မွန္ကန္စြာေျဖရွင္းတတ္သူတစ္ဦးျဖစ္ရန္အတြက္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။

(၆) မပ်င္းရိပါႏွင့္။ အလုပ္ကိုသာတိတ္ဆိတ္စြာလုပ္ပါ။ (Don't drag your feet. Be quiet and work.) ဝန္ထမ္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ မိမိအေနျဖင့္ ဤမွ်လုပ္ျပီးသျဖင့္ရသည့္လစာႏွင့္တန္ၿပီဟု သေဘာထားသူမ်ားၾကသည္။ အခ်ိဳ႕မူကား ပ်င္းရိေလးကန္စြာျဖင့္လည္းေကာင္း အလုပ္လုပ္ရင္း အျခားမသက္ဆိုင္ေသာ ေထြရာေလးပါးစကားေျပာဆိုျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း အခ်ိန္ကိုကုန္လင့္ေစ ၾကပါသည္။ ဤအျပဳအမူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈ၏ အတားအဆီးမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ဝန္ထမ္း ေကာင္းျဖစ္လုိသူမ်ားသည္ လံုးဝေရွာင္ရွားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

(၇) အၿမဲလုပ္ငန္းတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါ။ (Be productive.)
အခ်ိဳ႕ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ စာရြက္ေပၚတြင္ မိမိ၏လုပ္ငန္းကိုၾကာၾကာထားေလ့ရွိၾကပါသည္။ ေအးေအးေဆးေဆးမွ လုပ္မယ္၊ မနက္ျဖန္မွလုပ္မယ္စသည္ျဖင့္ ေန႕ေရႊ႕ညေရႊ႕လုပ္ၾကသျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႕ၾကာမႈမ်ား ေလလြင့္ဆံုးရံႈးမႈမ်ား မျဖစ္သင့္ဘဲျဖစ္ၾကပါသည္။ ဝန္ထမ္းေကာင္းတစ္ဦးသည္ မိမိလုပ္ေဆာင္ရမည္ကို ခ်က္ျခင္းၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရမည္ျဖစ္ျပီး ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ရမည့္တာဝန္အတြက္ အသင့္ရွိေနရမည္ျဖစ္ပါသည္။

(၈) သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာဝတ္စားဆင္ယင္မႈရွိပါေစ (Dress appropriately at job.)
ဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္ မိမိႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ယူနီေဖာင္း (သို႕မဟုတ္) သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈျပဳရပါမည္။ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာဝတ္စားဆင္ယင္မႈသည္ မိမိ၏လုပ္ငန္းအေပၚတြင္ အနည္းႏွင့္အမ်ား ထိခိုက္မႈရွိေစပါသည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈကို ေသြဖီျခင္း၊ လြန္ကဲစြာ မိမိကိုယ္ကိုျပင္ဆင္လာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ မိမိ၏သိကၡာသာမက ကုမၸဏီ၏ဂုဏ္သိကၡာကိုလည္း ညႇဳိးႏြမ္းထိခိုက္ႏိုင္သျဖင့္ ဆင္ျခင္ထိန္းသိမ္းရန္အထူးလိုအပ္လွပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လူငယ္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဆံပင္ကို လြန္ကဲစြာအေရာင္ဆိုးျခင္း၊ ေခတ္ေပၚဆံပင္ဒီဇိုင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ လွ်ပ္ေပၚေလာ္လီေသာ မလံုတလံုအဝတ္အစားမ်ားဝတ္ဆင္ျခင္းတို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

(၉) မိမိကိုယ္ကုိယံုၾကည္မွဳျဖင့္မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ပါ။ (Hold your head high and be confident.) ဝန္ထမ္းေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ရန္ ယံုၾကည္ခ်က္သည္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ မည္သည့္တာဝန္ ေပးခ်က္ကိုမဆို ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ရမည္ဟု ယံုၾကည္ခ်က္ထားရွိလုပ္ေဆာင္ပါက ရာႏႈန္းျပည္ ေအာင္ျမင္မွဳရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိကိုယ္ကို မယံုၾကည္ျခင္း၊ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႕ျခင္းမ်ားသည္ မိမိ တာဝန္ယူရသည့္လုပ္ငန္းအေပၚမ်ားစြာ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစျပီး လြဲေခ်ာ္မွားယြင္းမွဳမ်ားကို ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္သျဖင့္ ဝန္ထမ္းေကာင္းတစ္ဦးအတြက္ မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မွဳသည္အေရးၾကီးပါသည္။

(၁ဝ) ကုိယ္ေရးကုိယ္တာဖုန္းေျပာျခင္းျဖင့္အခ်ိန္မျဖဳန္းပါနဲ႕။ (Don't spend a lot of time on personal phone calls.)
ယေန႕ေခတ္တြင္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္လြန္စြာတိုးတက္လာသျဖင့္ လူတိုင္းလက္ကိုင္ ဖုန္းကိုင္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ လက္ကိုင္ဖုန္းေျပာဆိုျခင္းကို တားျမစ္ထားေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕တြင္ တားျမစ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေနမွလြဲ၍အလြန္အကြၽံဖုန္းေျပာဆိုျခင္းကို ေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္။

(၁၁) သည္းခံခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။ (Endurance and Acceptance is the key.)
နားလည္ေပးျခင္း၊ သည္းခံခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္ တစ္ဖက္တိုက္ခုိက္မႈကို ျပန္လည္တုန္႕ျပန္ျခင္းမရွိဘဲ ေအာင္ျမင္ေစေသာနည္းလမ္းျဖစ္သျဖင့္ ဝန္ထမ္းေကာင္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ လုိက္နာက်င့္သံုးသင့္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေစမန္ေနဂ်ာျဖစ္ေစ၊ ပိုင္ရွင္ျဖစ္ေစ၊ မွားေနေစကာမူ မိမိအေန ျဖင့္ ျငင္းဆန္ေျပာဆိုေနျခင္းထက္ သည္းခံၿပီး အခ်ိန္အခါသင့္မွ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ မိမိအေပၚ နားလည္ခ်စ္ခင္မႈကို ရယူႏိုင္သျဖင့္ ဝန္ထမ္းေကာင္းတို႔သည္ သည္းခံခြင့္လႊတ္တတ္ေသာစိတ္ဓာတ္ကို ေမြးျမဴသင့္ပါသည္။
ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖ်ဥ္းတင္ျပျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာရန္အတြက္ အေသးအမႊားကအစ အေလးထားၿပီး ေဆာင္ရြက္သင့္သကဲ့သို႕ ပိုင္ရွင္မ်ား၊ သူေဌးမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္သူမန္ေနဂ်ာမ်ားသည္လည္း ႏွစ္ရွည္လမ်ား ျပဳစုေမြးဖြားထားေသာ မိမိတို႔၏ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ား မဆံုးရံႈးေစရန္ တစ္ဖက္ၿပိဳင္ဘက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားလက္သို႕ ေရာက္ရွိမသြားေစရန္ အထူးဂရုျပဳသင့္ပါေၾကာင္းေရးသားလိုက္ရပါသည္။ ။
                                                                                                                                                                                          /ရာဇာ-ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပညာ/