MBA logo

မီဒီယာႏွင့္သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ

၁။ ဦးယုလြင္
မန္ေနဂ်င္းဒါရုိက္တာ
ျမ၀တီဘဏ္လီမိတက္
ဥကၠ႒
၂။ ဦးသီဟထြန္း
အႀကီးတန္းမန္ေနဂ်ာ
ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္
အတြင္းေရးမွဴး
၃။ ေဒၚဥမၼာေအး
လက္ေထာက္အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ
သမ၀ါယမဘဏ္လီမိတက္
အဖြဲ႕၀င္
၄။ ေဒၚစမ္းသီတာမိုး
မန္ေနဂ်ာ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဘဏ္လီမိတက္
အဖြဲ႕၀င္
၅။ ဦးေစာလင္းေဌး
ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ
ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္လီမိိတက္
အဖြဲ႕၀င္
၆။

ေဒၚဇင္ဇင္ေအာင္
အႀကီးတန္းမန္ေနဂ်ာ
ယူႏိုက္တက္အမရဘဏ္လီမိတက္ 

အဖြဲ႕၀င္
၇။ ေဒၚခင္ခင္ေအး
ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ
ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္လီမိတက္
အဖြဲ႕၀င္
၈။ ဦးေက်ာ္ျမင့္
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ
အာရွရန္ကုန္ဘဏ္လီမိတက္
အဖြဲ႕၀င္
၉။ ဦးေဇာ္သု
လက္ေထာက္အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ
အာရွစိမ္းလန္းမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္လီမိတက္


အဖြဲ႕၀င္
၁၀။ ေဒၚေကသြယ္
လက္ေထာက္အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ
ျမ၀တီဘဏ္လီမိတက္
အဖြဲ႕၀င္
၁၁။ ေဒါက္တာလွညြန္႔
ဒုတိယဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ကမာၻ႕ရတနာဘဏ္လီမိတက္

အဖြဲ႕၀င္
၁၂။ ဦးခင္ေဆြ
ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ
ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္လီမိတက္

အဖြဲ႕၀င္
၁၃။ ဦးလွ၀င္း
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္လီမိတက္

အဖြဲ႕၀င္
၁၄။ ဦးသိန္းႏိုင္
ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ
ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္လီမိတက္
အဖြဲ႕၀င္
၁၅။ ေဒၚခင္မာၾကဴ 
အႀကီးတန္းအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ
ေရႊ-ေက်းလက္ႏွင့္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္လီမိတက္
အဖြဲ႕၀င္
၁၆။ ဦးထြန္းရည္
အယ္ဒီတာခ်ဳပ္
ေရႊျပည္တန္ဂ်ာနယ္ 
အဖြဲ႕၀င္