MBA logo

သင္တန္းေက်ာင္းႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီႏွင့္ပညာေရးေကာ္မတီ

(က) သင္တန္းေက်ာင္းႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ
၁။ ေဒါက္တာစိန္ေမာင္  
ဥကၠ႒
ပထမပုဂလိကဘဏ္လီမိတက္
ဥကၠ႒
၂။ ဦးသိမ္းေ၀ 
ဥကၠ႒
ရုိးမဘဏ္လီမိတက္
အတြင္းေရးမွဴး
၃။ ဦးသန္းခ်ိဳ   
အႀကီးတန္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရုိက္တာ
ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္
အဖြဲ႕၀င္
၄။ ဦးေက်ာ္လင္း  
Executive Vice Chairman & CEO
သမ၀ါယမဘဏ္လီမိတက္
အဖြဲ႕၀င္
၅။ ဦးယုလြင္
မန္ေနဂ်င္းဒါရုိက္တာ
ျမ၀တီဘဏ္လီမိတက္
အဖြဲ႕၀င္
(ခ) ပညာေရးေကာ္မတီ
၁။ ေဒါက္တာစိန္ေမာင္  
ဥကၠ႒
ပထမပုဂလိကဘဏ္လီမိတက္
ဥကၠ႒
၂။ ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး
ပါေမာကၡခ်ဳပ္
စီးပြားေရးတကၠသိုလ္
ဒုတိယဥကၠ႒
၃။ ေဒါက္တာစိုးသူ
ပါေမာကၡ/ဌာနမွဴး
၀ါဏိဇၥဌာန၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္
အဖြဲ႕၀င္
၄။ ေဒၚျဖဴျဖဴအိ
ပါေမာကၡ/ဌာနမွဴး
အသံုးခ်ေဘာဂေဗဒဌာန၊ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္
အဖြဲ႕၀င္
၅။ ေဒါက္တာခင္ေမသန္း 
ပါေမာကၡ
စာရင္းအင္းဌာန၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္
အဖြဲ႕၀င္
၆။ ေဒါက္တာတင္တင္ေထြး
ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာေကာလိပ္      
အဖြဲ႕၀င္
၇။ ေဒါက္တာေမာင္ေထြး
အမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာ
ယူႏိုက္တက္အမရဘဏ္လီမိတက္
အဖြဲ႕၀င္
၈။ Dr. Tan Kim Song
Professor
School of Economics, Singapore Managenment
University, Singapore
Honorary Advisor
၉။ Dr. Lau Sim Yee
Professor
Department of International Economics,
Reitaku University, Tokyo, Japan
Honorary Advisor
၁၀။ ေဒၚႏြဲ႕ႏြဲ႕လင္း
ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္သင္တန္းေက်ာင္း
အတြင္းေရးမွဴး